REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.POLEPOLESHOP.COM

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym marki Pole Pole znajdującym się pod adresem www.polepoleshop.com
Właścicielem Sklepu Pole Pole Shop jest firma GRU-CRU NIP:8322035439
Kontakt z właścicielem sklepu można uzyskać pod numerem telefonu – 605619811 bądź pod adresem e-mail: biuro@polepoleshop.com

Postanowienia ogólne
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Składanie zamówienia
1. Zamówienia można dokonać pod adresem internetowym sklepu – www.polepoleshop.com, mailowo(sklep@polepoleshop.com) bądź telefonicznie 605619811.
2. Zamówienie może zostać zrealizowane tylko wówczas gdy klient bezbłędnie wypełni formularz zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku niekompletnych danych w formularzu.
3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się następnego dnia pracującego od zaksięgowania wpłaty odpowiadającej zamówieniu na rachunku bankowym.
4. Do każdego zamówienia sklep wystawia paragon. Paragon wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5. Wszystkie ceny podane są w polskich złotych, oraz w euro i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen produktów w sklepie .
6. Po właściwym dokonaniu zamówienia klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia drogą mailową.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
8. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki, odpowiadające cennikowi dostępnemu na stronie internetowej podczas składania zamówienia.
9. Klient może wprowadzić dowolne zmiany w zamówieniu do czasu jego realizacji. O zmianach zobowiązany jest poinformować sklep drogą mailową pod adresem sklep@polepoleshop.com

Realizacja zamówienia
1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
2. Towar wysyłany jest pod adres podany przez klienta w formularzu.
3. Przesyłki dostarczają firmy kurierskie na terenie Polski. Przesyłki zagraniczne obsługuje Poczta Polska.
4. Przesyłka dostarczona jest do klienta w czasie od 2 do 4 dni roboczych od czasu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu. W przypadku przesyłek zagranicznych czas dostarczenia przesyłki wynosi 14 dni roboczych.
5. Klient dokonuje płatności za zamówienie przelewem bankowym na rachunek firmy GRU-CRU bądź za pośrednictwem platformy Payou.
6. Klient ma możliwość zapłaty za zakupiony towar przy jego odbiorze.

Reklamacje i odstąpienie od umowy – sposób postępowania

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od odbioru przesyłki (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz.271 ze zm.). Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu 10 dni po uprzednim złożeniu odpowiedniego pisma gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za towar przelewem na rachunek klienta

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad, fabrycznie nowy.
3. Reklamacje należy złożyć online pod adresem sklep@polepoleshop.com
4. W reklamacji zaleca się podanie przez Klienta: rodzaju wady towaru, daty wystąpienia wady towaru, żądania sposobu rozwiązania sporu (wymiana towaru, odstąpienie od umowy sprzedaży), oraz danych kontaktowych Kupującego
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. Jeżeli podczas procesu reklamacyjnego konieczne będzie dostarczenie przez Klienta towaru na rzecz Sprzedawcy, stanie się to na koszt Sprzedawcy.
7. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od odbioru przesyłki (Jeśli zwrot nastąpi w przeciągu 14 dni po uprzednim złożeniu odpowiedniego pisma gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za towar przelewem na rachunek klienta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupujący może złożyć drogą elektroniczną na adres sklep@polepoleshop.com
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Klient nie jest zobowiązany do zwrotu materiałów reklamowych dostarczonych z towarem.
9. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim rachunek, oraz formularz zwrotu towaru.
10. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
11. Decyzja o rozpatrzeniu reklamacji zostaje podjęta w ciągu 14 dni od czasu otrzymaniu przez sklep zwracanego towaru wraz z niezbędnymi dokumentami.
12. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 10.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe gromadzone są przez Sklep zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Podanie danych osobowych i adresowych jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych wyłącznie przez Sklep.
2. Wszelkie dane osobowe podane przez klienta zostaną wykorzystane przez sklep tylko i wyłącznie w celu właściwej realizacji zamówienia
3. Wszelkie dane osobowe klienta są przetwarzane przez sklep zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
Niniejszy regulamin został opublikowany dnia 03.01.2018 i dostępny jest pod adresem www.polepoleshop.com


Zawartość koszyka

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu